8054145A/805479

8054145A/805479

INNER D (MM) OUTER D (MM) WIDTH C (MM) WEIGHT (KG)
28.00 MM 138.00 MM 110.00 MM 5.200 KG

OEM No.

BRAND OEM
HYUNDAI 3307 3030 00
HYUNDAI 3434 3018 00
HYUNDAI 4373 0047 00